Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Welkom bij Accounteer, een online boekhoudplatform op maat gemaakt van ondernemers. Accounteer worden aangeboden als een Software-as-a-Service ( SaaS ). Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via [email protected] of per post: Accounteer, Oude Baan 2, 3370 Boutersem. Op social media via Facebook: Accounteer en Twitter: Accounteer.

Accounteer is een dynamisch platform. We voeren continu verbeteringen en nieuwe functies toe op basis van de feedback van onze gebruikers. Net als onze software kan wijzigen kunnen ook onze algemene voorwaarden wijzigen doorheen de tijd. Wanneer dit het geval is proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen via email en notificaties binnen de software.

Als gebruiker stemt u ermee in dat deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen en dat U akkoord gaat dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. U bent zelf verantwoordelijk om op regelmatige basis na te gaan wat de meest recente versie van de algemene voorwaarden is.

Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op accounteer.com.
 3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

Prijs

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 60 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 3. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 30 dagen dagen de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.
 4. Aangegeven prijzen zijn per licentie. Voor elke organisatie die u wenst te beheren in Accounteer dient u een nieuwe licentie aan te kopen.

Betaling en incassokosten

 1. Wij zullen maandelijks factureren na het aflopen van de gratis proefperiode van de eerste organisatie die u aan Accounteer heeft toegevoegd. Een factuur heeft steeds betrekking op het gebruiksrecht van de Software voor een maand volgend op de factuur.
 2. Tenzij anders aangegeven zijn alle facturen betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum.
 3. Afhankelijk van het land waarin u gebruik maakt van de diensten van Accounteer heeft u de mogelijkheid om facturen te betalen met automatische incasso. Indien u van deze betaalmethode gebruik maakt bent u ervoor verantwoordelijk om steeds voldoende provisie te voorzien op de rekening waarvan de factuurbedragen worden afgeschreven. Indien een incasso-opdracht niet kan doorgaan dient u zelf de factuur te betalen met een alternatieve betaalmethode.
 4. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. In dat geval bent u de wettelijke (handels)rente plus 1% verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment dat u het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 5. U bent automatisch in verzuim als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet. In dat geval bent u aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Bij een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen heeft Accounteer het recht uw account tijdelijk af te sluiten. Uw account wordt weer geactiveerd na het voldoen van alle openstaande bedragen.
 7. Accounteer heeft het recht de toegang tot uw data te blokkeren tot aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Gebruik van Accounteer

 1. Als u gebruik wilt maken van onze Software, moet u zich registreren op onze website. U kunt vervolgens zelf een onbeperkt aantal persoonlijke accounts aanmaken voor natuurlijke personen. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de natuurlijke personen waarvoor u een persoonlijk account heeft aangemaakt.
 2. Alle personen met een persoonlijk account moeten hun accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord, dit geldt ook voor alle door u aangemaakte persoonlijke accounts. U bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als u bij ons heeft gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met Ć©Ć©n of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.
 5. Accounteer biedt voor een aantal banken en financiƫle instellingen de mogelijkheid om transacties automatisch in te lezen. Wij trachten ernaar om deze service gratis aan te bieden. Het kan echter gebruiken dat een bank of financiƫle instelling een vergoeding aanrekent voor het beschikbaar stellen van de data. Contacteer uw instelling voor het activeren van deze dienst om u te informeren over eventuele kosten. In het geval dat een bank of financiƫle instelling beslist om kosten aan te rekenen aan Accounteer behoudt Accounteer zich het recht om deze kosten door te rekenen aan de eindgebruiker.

Duur en beƫindiging

 1. Wanneer u voor het eerst een account aanmaakt heeft u recht op een gratis proefperiode van 1 maand. U bent niet verplicht diensten af te nemen na deze proefperiode. Indien u uw account wenst te verlengen dient u dit expliciet aan te geven en een betalingsmethode te kiezen. Wanneer u geen actie onderneemt wordt uw account automatisch gedeactiveerd zonder dat een vergoeding verschuldigd is.
 2. Alle overeenkomsten worden behoudens anders aangegeven aangegaan voor onbepaalde duur. De overeenkomst wordt automatisch maandelijks verlegd voor een maand.
 3. De overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd. Uw account blijft actief tot het einde van de periode waarin u opzegt. De licentievergoeding is verschuldigd tot het einde van de periode waarin u opzegt.
 4. De overeenkomst voor een bepaalde organisatie kan enkel worden opgezegd via de applicatie van Accounteer. Andere vormen van opzegging worden niet aanvaard.
 5. Na opzegging bewaart Accounteer uw data minimaal 3 maanden. Ik kan binnen de drie maanden na beƫindiging van uw account te allen tijde aan back-up vragen van al uw gegevens.

Beschikbaarheid en onderhoud van Accounteer

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat u de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 - 17:00) uit. U ontvangt drie werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij u geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. U kunt dit doen door te e-mailen naar [email protected] Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 5. Accounteer behoudt het recht om de dienst permanent stop te zetten welke minimaal 3 maanden op voorhand bekend zal worden gemaakt via de website, email en via notificaties in de applicatie.

Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan 30 dagen, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. U krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

 1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal de door u aan Accounteer betaalde facturen voor het gebruik van de Software gedurende de laatste 12 maanden, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.
 7. U bent zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de bewaarplicht van facturen en uw administratie. U dient op regelmatige basis een back-up te maken van alle gegevens.
 8. Accounteer geeft geen garantie over de juistheid van boekingen en transacties gegenereerd door de Software. U bent er steeds zelf voor verantwoordelijk na te gaan of de administratie voldoet aan uw situatie en de wettelijke verplichtingen die op uw organisatie van toepassing zijn. U dient Accounteer onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u een fout in de software vaststelt.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Bevoegde rechter

In het geval van een geschil is enkel de rechtbank van Leuven, Belgiƫ bevoegd.

Ā